Villkor

Information om villkor

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor skall äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och Advokatfirman Nilsson AB, å andra sidan. Villkoren skall, såvitt avser punkterna 5 o 6 nedan, även äga tillämpning i fall advokat hos Advokatfirman Nilsson AB fullgör uppdrag såsom styrelseledamot, revisor eller skiljeman.

 

2. Förhållande till god advokatsed m.m.

Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

 

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

Advokatfirman Nilsson AB skall äga rätt att debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp á conto. Vi förbehåller oss rätten att fakturera månadsvis. Vidare skall Advokatfirman Nilsson AB äga rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten resterande del. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta med 1 % per månad. Betalningspåminnelse debiteras med 75 kr. Vid utebliven betalning har Advokatfirman Nilsson AB rätt att avbryta arbetet för klienten.

4. Klagomål

För det fall missnöje föreligger med anledning av uppdragets utförande eller debiteringen av Advokatfirman Nilsson AB:s tjänster bör i första hand kontakt tas med ärendets handläggare. I andra hand med ansvarig delägare, och om missnöje härefter kvarstår, kan anmälan inges till Sveriges advokatsamfund. 

 

5. Ansvarsbegränsning

Advokatfirman Nilsson AB ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatfirman Nilsson AB genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och endast med de begränsningar som följer av detta avtal. Sålunda skall ansvaret vara begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till två miljoner (2.000.000) kr.

 

6. Tillämplig lag

Uppdragsavtalet skall vara underkastad svensk rätt.

 

7. Tvister

Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till avgörande av Malmö tingsrätt, som slutligt skall pröva tvisten.

 Personuppgifter

Alla relevanta handlingar i ärendet kommuniceras med dig. Jag har sekretess vilket innebär att det är förbjudet för mig att utan ditt samtycke röja uppgifter om ditt mål.

Klient- och personuppgifter behandlas elektroniskt i syfte att säkerställa en korrekt handläggning av uppdraget och för att undvika jäv.

Ni är berättigad att kostnadsfritt, en gång per år, ta del av de databehandlade personuppgifter som finns registrerade om Er. Ni har även rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Framställan härom ska ske skriftligen.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är uppdragstagaren, dvs. det aktiebolag under vilken den advokat som ansvarar för ärendet bedriver sin verksamhet.