Våra områden är listade i bokstavsordning.

Scrolla ner för att hitta de området du letar efter!

1. Affärsjuridik​

2. Arbetsrätt

3. Arvs- och familjerätt

4. Avtalsrätt

5. Brottmål

6. Entreprenadrätt

7. Fastighetsrätt och fel i fastighet

8. Företagsöverlåtelser

9. Köprätt

10. Likvidationer & företagsrekonstruktion

11. LVU och LVM ärenden

12. Migrationsärenden

13. Personskadereglering vid trafikolyckor

14. Tvistelösning

Verksamhetsområden

Affärsjuridik

1.

Affärsjuridik

Vid sidan om våra specialområden arbetar vi med allmän svensk och internationell affärsjuridik, exempelvis bolagsrätt, likvidationer, köprätt, rekonstruktioner och immaterialrätt.

Affärsjuridiska tvister är vanligt förekommande ärendena, både utom rätta och inför allmänna domstolar, specialdomstolar och skiljenämnder. Vi söker alltid nå en för klienten fördelaktig lösning som möjligt, både ut rättslig som affärsmässig synvinkel.

Vid internationell arbete samarbetar vi vid behov med lokala advokatbyråer. Vi ingår i Öresundsadvokaterna och CAPAX, se under Länkar. Ring gärna till oss om du har några frågor!

Arbetsrätt

2.

Arbetsrätt

För dig som arbetstagare kan beslut om uppsägning eller avsked från arbetsgivaren vara en mycket omtumlande upplevelse. Detta oavsett om det är av personliga skäl eller arbetsbrist. Det är viktigt att du snabbt får god rådgivning då tidsfrister inom arbetsrätten är korta.

För dig som är arbetsgivare är dessa frågor vanligt förekommande i verksamheten. Du ska ingå anställningsavtal med nya anställda, du kan bli tvingad att hantera problem vid nedskärningar av personal. Det kräver förhandlingar med fackförbund. Du som arbetsgivare riskerar dryga skadestånd om beslutet inte är väl underbyggt.

Vid företagsöverlåtelser och andra förändringar i verksamheten har även arbetsrätten stor betydelse. Även brott mot arbetsmiljön är något som en arbetsgivare kan drabbas av.

Vi biträder klienter vid rådgivning, förhandlingar, talan vid tingsrätt och arbetsdomstolen.

Gå längst upp på sidan

Arvs- och familjerätt

3.

Arvs- och familjerätt

Ibland drabbas vi av att en relation inte fungerar och en separation är ett faktum. Då uppstår ofta problem med vårdnads-, boende- och umgängestvister eller den ekonomiska fördelningen som sker genom bodelning.

Alla drabbas vi av att någon nära avlider. Då måste bouppteckning upprättas och arvskifte genomföras. Om dödsbodelägarna inte är överens kan tingsrätten efter ansökan förordna en boutredningsman.

Genom testamente och äktenskapsförord går det till viss del att styra hur fördelning av ekonomin kommer att bli vid dödsfall eller bodelning. Våra medarbetare är kunniga inom dessa områden.

Gå längst upp på sidan

Avtalsrätt

4.

Avtalsrätt

Avtalsrätten täcker de flesta av de affärsjuridiska områdena och kräver stor kompetens som ofta inbegriper andra specialistområden, till exempel arbetsrätt och processrätt.

För dig som företagare får du ofta ta i frågor kring avtal i din rörelse. det kan röra sig om ingående i nytt avtalsförhållande, ändring av befintligt avtal eller tolkning av avtal. Det kan röra sig om ingående av köpeavtal, avtal vid företagsöverlåtelse, leveransavtal, licensavtal, sekretessavtal, aktieägaravtal, agentavtal, återförsäljareavtal, distributionsavtal eller samarbetsavtal etc. Besluten som du fattar i dessa frågor kan få långtgående ekonomiska konsekvenser för ditt företag. Det är därför viktigt att besluten är väl underbyggda.

Vi erbjuder bland annat hjälp med upprättande och granskning av alla sorters avtal. Vi arbetar tillsammans med dig för att finna den bästa lösningen.

Gå längst upp på sidan

Brottmål

5.

Brottmål

Om du är misstänkt för brott

Vi har en gedigen erfarenhet av försvararuppdrag. Om du blir misstänkt för ett brott har du rätt att biträdas av den försvarsadvokat som du själv väljer. Om du inte själv väljer försvarsadvokat kommer tingsrätten utse försvarsadvokat för dig. Om du kallas till polisförhör bör du inte medverka vid förhöret utan att först ha rådfrågat en försvarsadvokat. Om du blir kallad till förhör bör du begära att biträdas av en försvarsadvokat. Det kan kännas obehagligt att bli kallad till förhör så om du önskar hjälper vi dig med kontakterna med polisen.

Om du blivit utsatt för brott

Du som har utsatts för ett brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Du har rätt att själv välja advokat. Som ditt målsägandebiträde kommer vi att hjälpa dig med råd och stöd under såväl förundersökningen som rättegången. Som brottsoffer har du oftast rätt till skadestånd vilket vi hjälper dig med.

Det är viktigt för oss att du både som misstänkt eller brottsoffer känner dig trygg i processen och känner det stöd som du har rätt att begära.

Gå längst upp på sidan

Entreprenadrätt

6.

Entreprenadrätt

Inom entreprenadrätten finns ett flertal olika standardavtal som utgör underlag i många entreprenadtvister. Exempel på standardavtal är AB 04, småhusentreprenader ABS 05, AFU 99, ABK 96, ABT 06 och ABM 07. I entreprenadrätten ingår bland annat frågor rörande upphandling, upprättande och tolkning av entreprenadavtal och tillhörande handlingar.

De flesta tvisterna inom entreprenadområdet rör fel i utfört arbete, ändringsarbete, tilläggsarbete och förseningar utav entreprenaden.

Vid tvister mellan näringsidkare hänvisas ofta till olika typer av standardavtal, vari regleras hur fel och förseningar skall hanteras. Vid tvister mellan näringsidkare och privatpersoner ligger konsumenttjänstlagen som grund för avtal avseende småhusentreprenader. Vi hjälper både dig som näringsidkare och dig som privatperson med rådgivning och som ombud med dessa frågor.

Gå längst upp på sidan

Fastighetsrätt och fel i fastighet

7.

Fastighetsrätt och fel i fastighet

Som privatperson är för de flesta av oss en fastighetsaffär det största ekonomiska åtagandet vi gör. Vid ett köp har köparen en långtgående undersökningsplikt och använder sig ofta av en besiktningsman. Trots det kan det uppstå problem med dolda fel eller dyl. Det kan också röra sig om säljaren har lämnat utfästelser och hur det påverkar undersökningsplikten, ibland kan det handla om att besiktningsmannen varit oaktsam i utförande av sitt uppdrag. Dessa ärenden som oftast benämns som fel i fastighet har advokatfirman Nilsson stor erfarenhet av att driva.

Inom fastighetsrätten finns även ett område som kallas hyresrätt. Inom detta område rymmer det frågor som har anknytning till både hyresrätt och bostadsrätt. Det rör sig om vanliga hyreslägenheter och tvister kring besittningsskydd o dyl. För lokalhyresgäster är ofta tvistefrågan med hyresvärden en skälig marknadshyra. En bostadsrätt är ett objekt som säljs mellan privatpersoner och då kan problem uppstå. Men även mellan en innehavare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen kan tvistefrågor uppkomma.

Vi på advokatfirman Nilsson har erfarenhet och kunskap inom fastighetsrätten och kan bistå dig vid förhandlingar men även företräda dig inför allmän domstol eller hyresnämnd. Ring gärna till oss om du har några frågor!

Gå längst upp på sidan

Företagsöverlåtelser

8.

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser är en viktig det av att driva företag. Om du ska sälja ditt företag eller köpa ett företag är det viktigt att du få en god rådgivning. Vi har kunskap vad gäller analys av företag, juridisk due diligence utredningar före förvärv, aktie- och inkråmsöverlåtelser, strategiska förhandlingsfrågor, arbetsrättsliga bedömningar, råd och tips beträffande lämpliga affärsstrukturer, deltagande i affärsförhandling vid förvärv och försäljning av verksamhet eller företag, upprättande av överlåtelse- och delägaravtal.

Vi har ett heltäckande perspektiv på överlåtelseprocessen. När det rör skattemässiga bedömningar så har vi ett väl utvecklat samarbete med skattejurister.

Gå längst upp på sidan

Köprätt

9.

Köprätt

Begreppet köprätt handlar om förhållandet mellan privatpersoner, mellan privatperson och näringsidkare och mellan näringsidkare. Begreppet är med andra ord ganska brett och innehåller en mängd lagar. Som exempel finns bland annat konsumentköplagen, köplagen, konsumentkreditlagen, distans- och hemförsäljningslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare.

I internationella förhållanden används ofta den internationella köplagen som är resultatet av en FN-konvention och har ratificerats av en stor mängd stater. Du som bedriver verksamhet eller när du som privatperson har köpt en vara eller tjänst hamnar i problem har vi mångårig erfarenhet att hjälpa dig och/eller ditt företag.

Gå längst upp på sidan

Likvidationer & företagsrekonstruktion

10.

Likvidationer & företagsrekonstruktion

Likvidation är upplösning av ett bolag genom att tillgångarna förvandlas till pengar i den mån det behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna.

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. I vissa fall kan bolaget genom lag eller annan bestämmelse tvingas att träda i likvidation. Det kallas för tvångslikvidation.

Aktiebolagslagen föreskriver att ett bolag i vissa fall måste träda i tvångslikvidation, t ex när bolagets egna kapital understiger vissa lagstadgade krav, när bolaget saknar behörig styrelse eller revisor eller när bolaget inte har sänt in årsredovisning till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut.

Företag med goda marknadsutsikter, som av olika skäl fått ekonomiska problem, ska som regel rekonstrueras utan konkurs, så kallad företagsrekonstruktion.

Rekonstruktionen sker antingen enligt "Lagen om företagsrekonstruktion" eller genom "underhandsrekonstruktion". Företagets resultat- och balansräkning samt marknadsförutsättningar och övriga omvärldsfaktorer analyseras och utvärderas noggrant. En rekonstruktionsplan upprättas efter diskussioner med ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter med flera. Planen visar hur företagets finansiella problem ser ut och presenterar en lösning.

Normalt ingår ett rättsligt reglerat offentligt ackord eller ett frivilligt ackord där fordringsägarna avstår från en del av sina fordringar. I vissa fall kan det räcka med ett betalningsanstånd där fordringsägarna får fullt betalt, men går med på att vänta på betalningen under en längre eller kortare tid.

Gå längst upp på sidan

LVU och LVM ärenden

11.

LVU och LVM ärenden

LVU och LVM är tvångslagstiftning. Lagen om vård av unga, LVU, ligger som grund för ett eventuellt omhändertagande av barn. Omhändertagandet beslutas av socialnämnden i den kommun barnet (upp till 18 år) bor i. Skälen för ett omhändertagande är att hemförhållandena inte ger det stöd som krävs för en bra uppväxt eller om barnet lever ett självdestruktivt liv med missbruk och/eller kriminalitet. Ofta har vård på frivillig väg varit aktuell och bedöms inte längre vara verkningsfullt.

Lagen om vård av missbrukare, LVM, ska hjälpa den omhändertagne att komma bort från ett livshotande missbruk av alkohol eller narkotika. Det krävs en anmälan till socialtjänsten som gör en utredning och om skäl finns ansöker om vård hos förvaltningsrätten.

Du har alltid rätt att få din sak prövad hos förvaltningsdomstolen. Vi hjälper omhändertagna, föräldrar, socialförvaltningar med dessa frågor. Ofta kommer dessa frågor att prövas av domstol och då hjälper vi dig att föra din talan som ombud.

Gå längst upp på sidan

Migrationsärenden

12.

Migrationsärenden

Om du är asylsökande i Sverige har du i regel rätt till ett offentligt biträde utan kostnad för dig som kan hjälpa dig och tillvarata dina intressen. Du har rätt att själv föreslå vem som du vill ska vara ditt offentliga biträde. Advokatfirman Nilsson AB har stor erfarenhet av att arbeta med såväl vuxna som ensam kommande barn som söker asyl.

Det är viktigt att du som asylsökande känner förtroende och trygghet för den person som ska vara ditt offentliga biträde. Om du önskar kan du ha ett personligt möte med en medarbetare vid Advokatfirman Nilsson AB före du bestämmer dig om du vill företrädas av oss.

Gå längst upp på sidan

Personskadereglering vid trafikolyckor

13.

Personskadereglering vid trafikolyckor

Skadereglering efter en trafikolycka är ofta komplicerad och kan pågå under mycket lång tid. Om du haft oturen att råka ut för en skada kan du vara i behov av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna bevaka dina rättigheter. Vi arbetar för att du skall få den försäkringsersättning du har rätt till, så att Du kan fokusera på din rehabilitering. Vi har lång erfarenhet av personskaderätt och kan hjälpa dig i skaderegleringen gentemot försäkringsbolag och ombud vid tvist inför allmän domstol.

Ofta bekostar försäkringsbolagen kostnader för ombudets arbete. Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets förslag på ersättning kan ersättningsfrågan prövas hos Trafikskadenämnden, se länkar. Ytterst kan en allmän domstol pröva din sak men då står du själv en ekonomisk risk.

Gå längst upp på sidan

Tvistelösning

14.

Tvistelösning

Det är få saker som kan vara mer påfrestande och tidskrävande för dig som privatperson eller ditt företag än en tvist. Det är viktigt att du får hjälp av personer som ägnar sin vardag åt tvistelösning. Personer som ger dig juridisk rådgivning och tar ett helhetsansvar för tvisten. Allt för att nå bästa möjliga framgång. En viktig del i tvistelösningar är att se alternativa lösningar för att nå snabbt avslut.

Vi är ombud i privata tvister och kommersiella tvister i allmän domstol, nationella skiljeförfaranden och alternativa tvistelösningar (s.k. ADR).

Gå längst upp på sidan